رفتن به بالا

یار دوازدهم شورای شهر کرمانشاه چه کسی خواهد بود ؟

سید سعید قاسمی ، پادشاهی برای  انتخاب وزیرش چهار اندیشمند را  فراخواند ، آنان را در اتاقی قرار داده و گفت: درب اتاق به روی شما بسته خواهد شد و اما  قفل اتاق قفلی معمولی نیست و با یک فرمول ریاضی باز خواهد شد، تا زمانی که آن فرمول را حل ...

سعید-قاسمی

پیشخوان

یاداشت ها


آگهی ها

گزارش تصویری