سر دبیر
13 مهر 1394
فر نیوز با ساختارو قالب جدید

سعی خواهیم کرد خدمت گذار خوبی برای شما باشیم

مدت هاست فر نیوز یکی از سایت های خبری استان است ، گاهی فعال و گاهی هم نیمه فعال بوده است ، اما همچنان به  به بودن با شما افتخار کرده است  و  به عنوان یکی از رسانه های تاثیر گذار در استان حضور داشته است و اما امروز  با توجه به چندین سال تجربه […]