به نام خدا دوباره معحزه آب وزمین،شکوه جادوی رنگین کمان فروردین ودوباره چهره نوروز وشادمانی عیدبه لطف خداوند دگرگون کننده دلها ودیده هاوتدبیرکننده روز وسب برفراز زاگرس… باسلام وتبریک ویژه به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی ۱۳۹۵ وآرزوی دگرگونی حال همه ما به بهترین حالها،تندرستی،نیکروزی سعادت وعاقبت بخیری در ضل توجهات حضرت ولی عصر(عج) وعنایات […]

به نام خدا

دوباره معحزه آب وزمین،شکوه جادوی رنگین کمان فروردین ودوباره چهره نوروز وشادمانی عیدبه لطف خداوند دگرگون کننده دلها ودیده هاوتدبیرکننده روز وسب برفراز زاگرس…

باسلام وتبریک ویژه به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی ۱۳۹۵ وآرزوی دگرگونی حال همه ما به بهترین حالها،تندرستی،نیکروزی سعادت وعاقبت بخیری در ضل توجهات حضرت ولی عصر(عج) وعنایات مقام معظم رهبری را به شما وخانواده گرامیتان خواستاریم.

بااحترام  ، فرهاد تاب زر

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی زاگرس