نکته  ” یادمان باشد، محبت تجارت پایاپای نیست! چرتکه نیندازیم که من چه کردم و در مقابل تو چه کردی، بی شمار محبت کنیم. حتی اگر به هردلیلی کفه ی ترازوی دیگران سبک تر بود. اگرقرارباشدخوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد. این دیگر خوبی نیست؛ بلکه معامله است.

نکته  ” یادمان باشد، محبت تجارت پایاپای نیست! چرتکه نیندازیم که من چه کردم و در مقابل تو چه کردی، بی شمار محبت کنیم. حتی اگر به هردلیلی کفه ی ترازوی دیگران سبک تر بود. اگرقرارباشدخوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد. این دیگر خوبی نیست؛ بلکه معامله است.