غلامحسین محبی / هفت سال ازآن روز حزن انگیزشانزدهم شهریور سال۱۳۸۹ گذشت اما هیچ ازسنگینی آن غم بزرگ شانه های من را را ترک نکرده است. غم و حسرت عجیبی است و هیچ راهی برای برون رفت از آن نیست و باید تا ابد این بار سنگین را با خود حمل کنم و هزار […]

  غلامحسین محبی / هفت سال ازآن روز حزن انگیزشانزدهم شهریور سال۱۳۸۹ گذشت اما هیچ ازسنگینی آن غم بزرگ شانه های من را را ترک نکرده است. غم و حسرت عجیبی است و هیچ راهی برای برون رفت از آن نیست و باید تا ابد این بار سنگین را با خود حمل کنم و هزار سال دیگر هم که بگردد ؛ نه تنها ذره ای ازفقدان صحبت خدایاری نمی کاهد بلکه هر سال ریشه های این درخت حسرت فقدان تو بیشتر وبیشتر درجامعه هنری استان فرو می رود، چرا %D