به گزارش فر نیوز  شهردارکرمانشاه گفت :آمادگی مناسب جهت خدمت رسانی به زائران حسینی راداریم.  شهردارکرمانشاه ازآمادگی بالای مدیریت شهری جهت استقبال وخدمت دهی به زائران اربعین حسینی خبرداد. به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری کرمانشاه مهندس آرش رضایی درحاشیه کمیته خدماتی اربعین که مورخ جمعه پنجم آبان ماه تشکیل شد گفت:جلسه بررسی […]

  به گزارش فر نیوز  شهردارکرمانشاه گفت :آمادگی مناسب جهت خدمت رسانی به زائران حسینی راداریم.  شهردارکرمانشاه ازآمادگی بالای مدیریت شهری جهت استقبال وخدمت دهی به زائران اربعین حسینی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری کرمانشاه مهندس آرش رضایی درحاشیه کمیته خدماتی اربعین که مورخ جمعه پنجم آبان ماه تشکیل شد گفت:جلسه بررسی آخرین هماهنگی لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی(ع)برگزارشدوخوشبختانه معاونتها مناطق هشتگانه وسازمانهای مجموعه شهرداری کرمانشاه بااقدامات انجام شده وظایف محوله رابه نحو شایسته ای انجام داده ودرمجموعه مدیریت شهری درکنارشهروندان عزیزکرمانشاهی آماده استقبال وخدمات دهی به زائران اربعین حسینی (ع)هستیم