به گزارش فر نیوز  در پی شایعاتی د  فضای مجازی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه:هیچ مدیری از استان کرمانشاه باهزینه شهرداری به خارج از کشور  سفر نکرده است. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه؛هیچ یک از مدیران استان کرمانشاه با هزینه شهرداری به خارج از کشور سفر […]

به گزارش فر نیوز  در پی شایعاتی د  فضای مجازی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه:هیچ مدیری از استان کرمانشاه باهزینه شهرداری به خارج از کشور  سفر نکرده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه؛هیچ یک از مدیران استان کرمانشاه با هزینه شهرداری به خارج از کشور سفر نکرده اند.
در چند روز گذشته در فضای مجازی خبرهایی مبنی بر سفر مدیران ارشد استان به خارج از کشور با هزینه شهرداری منتشر شد که این موضوع تکذیب میشود و این امر به هیچ عنوان تحقق پیدا نکرده و هیچ مدیری توسط مجموعه شهرداری به خارج از کشور تحت هرعنوان و نامی اعزام نشده و این موضوع به شدت تکذیب می گردد.