✍️ به قلم : فرامرز رشیدی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری 👈 یکی از وظایف شهرداری ها براساس  بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها  اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم در خصوص سیل و حریق است و همچنین سایر بلایای طبیعی مانند : زلزله سرما، گرما، باد، طوفان، صاعقه،  …. وحوادث غیرمترقبه ، وظیفه ی  […]

✍️ به قلم : فرامرز رشیدی
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

👈 یکی از وظایف شهرداری ها براساس  بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها  اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم در خصوص سیل و حریق است و همچنین سایر بلایای طبیعی مانند : زلزله سرما، گرما، باد، طوفان، صاعقه،  …. وحوادث غیرمترقبه ، وظیفه ی  اداره کل مدیریت بحران  استانداری  میباشد .
✅ شهرداری‌ها فقط به عنوان سازمان‌های پشتیبان در هنگام بروز حادثه به دستگاه‌ مدیریت بحران کمک می‌کنند.
✅ اما چون شناخت دقیقی از وضعیت ایمنی ساختمان‌ها  در شهر ها  مشخص نمی باشد بی تردید ضرورت دارد شهرداری ها طی مراحل قانونی  با همکاری مردم ، به فکر  اجرایی نمودن  بند پیشنهادی ذیل باشند:👇👇
✅ تمامی ساختمان‌های موجود در سطح شهرها مورد بازدید کارشناسان شهرداری قرار گیرند و ساختمانهای که شرایط  صدور شناسنامه ایمنی دارند برای این دسته از ساختمانها  شناسنامه صادر گردد و ساختمانهای که شرایط ندارند آنها را شناسایی کنند و در نشست های آتی با دستگاه های ذیربط و تصمیم ساز استان و شهرستان دنبال راه حلی مناسب مثل در اختیار گذاشتن  تسهیلات بانکی لازم در راستای  بهسازی و نوسازی آن دسته از ساختمانها  یا به شیوه ی دیگر  چاره اندیشی لازم بعمل آید.
✅ این اقدام یک رویکرد برد بردی را می تواند ایفاد کند . بدین صورت که از یکسو کد جدید درآمدی برای شهرداری تعریف میشود و از سوی دیگر ساختمانها بسمت ایمنی بیشتر و نیز مواقع   هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی مدیریت بحران راحت تر می تواند صورت گیرد.
✅ لذا  برای هرچه بهتر به اجرا در آوردن این امر (مقابله با بلایای طبیعی و رعایت سطح ایمنی در ساخت و سازها) همکاری مجدانه مردم ، ادارات ذیربط ،  هیضرورت صدور “شناسنامه ایمنی” برای ساختمان‌ها
✍️ به قلم : فرامرز رشیدی
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

👈 یکی از وظایف شهرداری ها براساس  بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها  اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم در خصوص سیل و حریق است و همچنین سایر بلایای طبیعی مانند : زلزله سرما، گرما، باد، طوفان، صاعقه،  …. وحوادث غیرمترقبه ، وظیفه ی  اداره کل مدیریت بحران  استانداری  میباشد .
✅ شهرداری‌ها فقط به عنوان سازمان‌های پشتیبان در هنگام بروز حادثه به دستگاه‌ مدیریت بحران کمک می‌کنند.
✅ اما چون شناخت دقیقی از وضعیت ایمنی ساختمان‌ها  در شهر ها  مشخص نمی باشد بی تردید ضرورت دارد شهرداری ها طی مراحل قانونی  با همکاری مردم ، به فکر  اجرایی نمودن  بند پیشنهادی ذیل باشند:👇👇
✅ تمامی ساختمان‌های موجود در سطح شهرها مورد بازدید کارشناسان شهرداری قرار گیرند و ساختمانهای که شرایط  صدور شناسنامه ایمنی دارند برای این دسته از ساختمانها  شناسنامه صادر گردد و ساختمانهای که شرایط ندارند آنها را شناسایی کنند و در نشست های آتی با دستگاه های ذیربط و تصمیم ساز استان و شهرستان دنبال راه حلی مناسب مثل در اختیار گذاشتن  تسهیلات بانکی لازم در راستای  بهسازی و نوسازی آن دسته از ساختمانها  یا به شیوه ی دیگر  چاره اندیشی لازم بعمل آید.
✅ این اقدام یک رویکرد برد بردی را می تواند ایفاد کند . بدین صورت که از یکسو کد جدید درآمدی برای شهرداری تعریف میشود و از سوی دیگر ساختمانها بسمت ایمنی بیشتر و نیز مواقع   هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی مدیریت بحران راحت تر می تواند صورت گیرد.
✅ لذا  برای هرچه بهتر به اجرا در آوردن این امر (مقابله با بلایای طبیعی و رعایت سطح ایمنی در ساخت و سازها) همکاری مجدانه مردم ، ادارات ذیربط ،  هیات مدیرهای مجتمع‌ها و… مورد نیاز می باشد تا با سهولت بیشتر و بهتر بتوانند اقدام لازم و دراین خصوص بعمل آورند.
✅ همچنین در کنار این موضوع فوق الذکر بایستی مدیریت بحران و شهرداری ها به دنبال آموزش های متناسب و  کافی برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی برای آحاد مردم و  همه گروه‌های اجتماعی : ساکنین اجتماعات عمومی ،  دانش آموزان، دانشجویان، اصناف و … باشند.
✅ قطعا آموزش همگانی مردم از بحث‌های جدی بایستی  قلمداد ‌شود. و مدیریت بحران به مردم آموزش‌های مستمر را در دستور کار خود قرار دهند  به طوریکه جامعه آمادگی لازم را پیدا ‌ تا در هر لحظه با حوادث و بلایای طبیعی بتواند مقابله کند.

✔️ اما آنچه که اهمیت دارد👇👇
این است که از این پس  در  اجرای صحیح بخشنامه های جاری در شهرداریها در حوزه ی شهرسازی در امر ساخت و سازها خارج از ضوابط طرح تفصیلی و مفاد پروانه صادر شده شاهد تخلف نباشیم
⚫️  زلزله  اخیر استان حاوی درس‌ها و هشدارهای بسیار جدّی برای نظام فنی و اجرایی و مدیریت بحران بود.ات مدیرهای مجتمع‌ها و… مورد نیاز می باشد تا با سهولت بیشتر و بهتر بتوانند اقدام لازم و دراین خصوص بعمل آورند.
✅ همچنین در کنار این موضوع فوق الذکر بایستی مدیریت بحران و شهرداری ها به دنبال آموزش های متناسب و  کافی برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی برای آحاد مردم و  همه گروه‌های اجتماعی : ساکنین اجتماعات عمومی ،  دانش آموزان، دانشجویان، اصناف و … باشند.
✅ قطعا آموزش همگانی مردم از بحث‌های جدی بایستی  قلمداد ‌شود. و مدیریت بحران به مردم آموزش‌های مستمر را در دستور کار خود قرار دهند  به طوریکه جامعه آمادگی لازم را پیدا ‌ تا در هر لحظه با حوادث و بلایای طبیعی بتواند مقابله کند.

✔️ اما آنچه که اهمیت دارد👇👇
این است که از این پس  در  اجرای صحیح بخشنامه های جاری در شهرداریها در حوزه ی شهرسازی در امر ساخت و سازها خارج از ضوابط طرح تفصیلی و مفاد پروانه صادر شده شاهد تخلف نباشیم
⚫️  زلزله  اخیر استان حاوی درس‌ها و هشدارهای بسیار جدّی برای نظام فنی و اجرایی و مدیریت بحران بود.