چکیده امروزه، شبکه‌های اجتماعی و از آن جمله تلگرام، جزء جدایی‌‌ناپذیر زندگی بسیاری از دانشجویان شده‌اند و این در حالی است که استفاده دانشجویان از این شبکه‌ها در زمینه فعالیت‌‌های آموزشی و درسی بسیار ناچیز است. بر این اساس و با در نظر گرفتن اهمیت قصد رفتاری به عنوان قوی‌‌ترین متغیر پیش‌بینی‌‌کننده رفتار افراد، پژوهش […]

چکیده

امروزه، شبکه‌های اجتماعی و از آن جمله تلگرام، جزء جدایی‌‌ناپذیر زندگی بسیاری از دانشجویان شده‌اند و این در حالی است که استفاده دانشجویان از این شبکه‌ها در زمینه فعالیت‌‌های آموزشی و درسی بسیار ناچیز است. بر این اساس و با در نظر گرفتن اهمیت قصد رفتاری به عنوان قوی‌‌ترین متغیر پیش‌بینی‌‌کننده رفتار افراد، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت‌‌های آموزشی در میان دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را ۷۶۷ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داده‌اند که ۱۹۶ نفر از آنان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، با انتساب متناسب انتخاب شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای برداشت ذهنی از مفید بودن استفاده و همچنین برداشت ذهنی از جذابیت استفاده و نگرش اثر مثبت و معناداری بر قصد استفاده دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت‌‌های آموزشی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها: رسانه‌های اجتماعی؛ تلگرام؛ آموزش عالی؛ قصد استفاده

نویسندگان:

روح‌اله رضائی: دکترای ترویج و آموزش کشاورزی،‌ دانشیار دانشگاه زنجان

 لیلا صفا: دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، استادیار دانشگاه زنجان

 منصوره ادیبی: کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

فصلنامه پژوهش های ارتباطی – دوره ۲۳، شماره ۸۷، پاییز ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل  کلیک کنید.