خبرگزاری صبا: احسان علیخانی در اولین قسمت از برنامه امسال «ماه عسل» در واکنش به فیلتر پیام رسان تلگرام و استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به این پیام رسان گفت: امروز از کودک تا کهنسال همه دنبال فیلترشکن هستند؛ کسانی که تلگرام را فیلتر کردند به پیامدهای کارشان فکر کرده اند؟ وی افزود: کودک و […]

خبرگزاری صبا: احسان علیخانی در اولین قسمت از برنامه امسال «ماه عسل» در واکنش به فیلتر پیام رسان تلگرام و استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به این پیام رسان گفت: امروز از کودک تا کهنسال همه دنبال فیلترشکن هستند؛ کسانی که تلگرام را فیلتر کردند به پیامدهای کارشان فکر کرده اند؟

وی افزود: کودک و نوجوانی که از فیلتر شکن اسفاده می کند ممکن است استفاده های نامناسب دیگری نیز از فیلتر شکن بکند و آن موقع باید کلی کارشناس بیاوریم و بینیم چرا اینگونه شد؟