چکیده اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف. در بحث اقتصاد مقاومتی نباید همه ی مسئولیت ها و وظایف را به گردن دولتمردان انداخت، بلکه نقش مردم بسیار مهم تر و حساس تر می باشد. با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، پژوهش حاضر […]

چکیده

اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف. در بحث اقتصاد مقاومتی نباید همه ی مسئولیت ها و وظایف را به گردن دولتمردان انداخت، بلکه نقش مردم بسیار مهم تر و حساس تر می باشد.
با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال بررسی نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به الگوهای اقتصاد مقاومتی می باشد. جامعه آماری پژوهش شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که با استفاده از فورمول کوکران تعداد ۳۸۴ از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است.
نتایج این تحقیق نشان دهنده ی رابطه ی مثبت، مستقیم و معنادار بین تمامی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته پژوهش می باشد. بدین صورت که هرچه میزان کل سرمایه اجتماعی(۰/۳۲) و شاخص های آن یعنی اعتماد اجتماعی (۳۸/۰ =P)، انسجام اجتماعی (۰/۳۱ =P)،مشارکت اجتماعی (۰/۳۳ =P)، آگاهی اجتماعی (۰/۳۰ =P) و تعامل اجتماعی (۰/۲۴ =P) در بین شهروندان بیشتر باشد گرایش به الگوهای اقتصاد مقاومتی بیشتر امکان پذیر می گردد. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع ۰/۴۸ از واریانس متغیر گرایش به اقتصاد مقاومتی را تبیین می کند،با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط (۰/۲۳) برآورد می شود.

کلیدواژه‌ها: الگوهای اقتصاد مقاومتی؛ بیانات مقام معظم رهبری؛ سرمایه اجتماعی؛ شهر کرمانشاه

نویسندگان:

عبدالحسین کلانتری: دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران.

هابیل حیدرخانی: استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام اباد غرب.

 سیروس محبی: استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

دو فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی – دوره ۵، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.