کریمی مسئول واگذاری اراضی منابع طبیعی شهرستان روانسر   در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه   گفت: بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها و مراتع از دیر باز درایران رایج شده در حال حاضر علاوه بر استفاده های صنعتی، دارویی و خوراکی فراوان بیش از( ۴۵۰۰محصول) از این منابع خدادای به دست […]

روانسر شهرستان بنه خیز استان کرمانشاهکریمی مسئول واگذاری اراضی منابع طبیعی شهرستان روانسر   در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه   گفت: بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها و مراتع از دیر باز درایران رایج شده در حال حاضر علاوه بر استفاده های صنعتی، دارویی و خوراکی فراوان بیش از( ۴۵۰۰محصول) از این منابع خدادای به دست می آید و حاشیه نشینان  جنگل بخش اعظمی از نیازهای خودرا از جنگل و محصولات فرعی جنگلی به دست می آورند.

وی افزود:از طرف دیگر درطول سالیان گذشته عدم توازن در توزیع امکانات عمومی در بین مناطق شهری و روستایی، پایین بودن سرانه در آمدی روستا نشینان به علت استفاده از سیستمها و روشهای سنتی کشاورزی و بهره برداری از محصولات فرعی، عدم راهکارهای مناسب به روستاییان درجهت بهینه سازی منابع به منظور افزایش در آمد و…. سبب مهاجرت روز افزون روستاییان به شهرها و ایجاد معضلات و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوان چه در شهرها و روستاها گردیده است.

وی بیان کرد:دراین زمینه لزوم برنامه ریزی هدفمند و اجرایی مناسب با توجه به اکولو ژیکی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه به منظور کاهش این معضلات، مثل راهکارهایی در زمینه بهینه سازی بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی، ضمن افزایش سرانه در آمدی این خانواده ها واشتغالزایی مولد سبب حمایت از این عرصه ها ودر صورت بازاریابی مناسب، به یکی از منابع مهم صادراتی کشور تبدیل گردد .

کریمی بیان کرد: درحال حاضر وجود مشکلاتی مثل، از دست رفتن بخشی از بازار سنتی محصولات فرعی و عدم جایگزینی بازارهای مناسب، بالا رفتن هزینه های تولید و برداشت محصولات فرعی ، تخریب بخش عمده ای از این منابع تولیدی  لزوم برنامه ریزی مناسب در جهت به نظم کشیدن این رشته از فعالیت ها را از بیش از پیش نشان می دهد.

وی گفت: در همین زمینه گونه بنه با توجه به پراکنش مناسب در مناطق رویشی زاگرسی ، صرفنظر از نقش غیر قابل تقویم حفظ آب و خاک و ایجاد شرایط مساعد اکو سیستمی که به عنوان اثرات زیست محیطی در نظر گرفته می شود دارای پتانسیل مهم دیگری با عنوان تولید سقز می باشد.

  وی افزود: هم اکنون در مناطق بنه خیز کشور موضوع سقز گیری از این گونه جنگلی چه به صورت مجاز و یا غیر مجاز به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد لذا با در نظر گرفتن این موضوع، در صورت ارائه برنامه مدیریتی و همچنین به نظم کشیدن بهره برداری این محصول منطبق با دستورالعملهای فنی، ضمن استفاده بهینه از این منبع (با در نظر داشتن گرفتن اصول بهره برداری پایدار و مستمر) می تواند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در حفاظت از این سرمایه های طبیعی توسط مردم بومی به عنوان بک منبع در آمد منطقه گردد.

 کریمی گفت:در همین راستا این مطالعه به منظور دستیابی به اهداف بررسی روشهای بهره برداری بهینه سقز و نقش آن در اشتغالزای در بخش منابع طبیعی تدوین گردیده است و سعی شده با مطالعه روش سنتی بهره برداری سقز وبیان روش جدید بهره برداری از آن، ضمن معرفی کاربردهای سقز در صنایع مختلف، نقش در کار آفرینی و اشتغالزای در عرصه های منابع طبیعی مورد بررسی قرار گیرد .

وی ادامه داد: مهمترین اصل بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده اصل بهره برداری مستمریا اصل استمرار تولید است، بدین معنی که به اندازه ای از منبع جنگل یا مرتع برداشت شود که نه تنها به ادامه حیات طبیعی منبع جنگل یا مرتع لطمه وارد نشود بلکه در بلند مدت سبب بهبود آن نیر گردد. توجه به پتانسیل منبع یا میزان رویش آن، نکته مهم در اصل بهره برداری مستمر است.

کریمی گفت:برداشت بیش از پتانسیل طبیعی باعث ایجاد عدم تعادل در فیزیو لوژی گیاه و یا عدم تعادل در جامعه گیاهی و حتی اکولوژیکی شده تجدید حیات گیاه و توازن محیطی را با خطر جدی مواجه میکند که به همین منظور در شهرستان روانسر امسال در ۹روستابه مقدار در بخش شاهو بهره برداری سقز انجام گردیده است.