العالم- ایران/ سیاسی  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در برنامه دست خط با بیان اینکه در تهران با پاول دورف مدیرعامل تلگرام دیدار داشتم گفت: این چیز پنهانی نیست.  وی افزود: در برابر تهدید بین المللی قرار گرفته ایم.نمیتوان گفت بدون ارتباط با دنیا فقط با خودمان ارتباط داشته باشیم.نگاهمان باید درونگرا و همزمان برون […]

العالم- ایران/ سیاسی 

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در برنامه دست خط با بیان اینکه در تهران با پاول دورف مدیرعامل تلگرام دیدار داشتم گفت: این چیز پنهانی نیست. 

وی افزود: در برابر تهدید بین المللی قرار گرفته ایم.نمیتوان گفت بدون ارتباط با دنیا فقط با خودمان ارتباط داشته باشیم.نگاهمان باید درونگرا و همزمان برون نگر باشد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: آنچه در این برهه زمانی بیشتر دیده میشود شکاف طبقاتی بین مردم است؛
زندگی ما مسئولان بیشتر مورد توجه قرار میگیرد, باید در کنار مردم باشیم

در حال تکمیل …