آیا من درغگو هستم ؟ دروغگو کم حافظه است


🟩دروغگو کم حافظست

🔹چون شخص دروغگو سعی دارد پرده بر حقیقت بپوشاند و حرف های غیرواقعی بر زبان بیاورد، قطعا در اوقات دیگری که راجع به آن موضوع صحبت کند نمی داند که چه دلیل غیرواقعی را در گذشته بیان کرده بوده؛ به همین دلیل ممکن است دروغ دیگری بسازد که در این صورت با حرف قبلی اش ناهماهنگی دارد و یا ممکن است ناخواسته حقیقت را فاش کند و به ضررش تمام شود.

🔹یعنی انسان دروغگو حتی دروغ های خودش را هم فراموش می کند و حرفش اعتباری ندارد. همین فراموشی گاهی بلای جان او میشود و آبرویش هم می رود.

🔹کسی که دروغ می گوید، هیچ استدلال محکم و قطعی ای برای سخنانش ندارد. از این رو اگر شنونده دقت کند، در خلال سخنان او خطاهای بسیاری را می یابد که با حرف های گذشته اش همخوانی ندارد.

🔹یعنی کسی که حقیقت را پنهان می کند، غالبا دچار فراموشی گشته و خود، آن حقیقت را ناخواسته بر زبانش جاری خواهد کرد

#دروغگو #کم_حافظه

@zarboolmasall