اجتماع نمایش اقتدار بسیج سپاه عاشورا در آذربایجان شرقی