استاندارد مکمل های ویتامینی و معدنی خوراک دام تجدیدنظر شد

مژده خبر- تجدیدنظر استاندارد ملی مشمول اجرای اجباری با عنوان «خوراک دام- مکمل های ویتامینی و معدنی- ویژگی ها و روش های آزمون» با هدف تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، روش های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری مکمل های ویتامینی و معدنی خوراک دام در اجلاسیه کمیته ملی با مشارکت متخصصان و صاحب-نظران ذیربط به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مژده خبر به نقل از دفتر تدوین استانداردهای ملی؛ مکمل های ویتامینی و معدنی برای تسهیل توزیع یکنواخت ویتامین ها و مواد معدنی و به منظور تأمین نیازهای ویتامینی و معدنی دام سالم، به خوراک و یا آب دام اضافه می شود.
نسخه این استاندارد ملی با شماره ۱۳۵۷۸ در درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی http://standard.inso.gov.ir برای بهره برداری کاربران و صاحب نظران در دسترس است.