استقلال دوباره محکوم شد

استقلال دوباره محکوم شد

آرای صادره جدید کمیته وضعیت به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت مجید چاردولی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت زهرا معصومی از باشگاه شهرداری سیرجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت مهدی کاظمی از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کمیته انضباطی