اعمال محدودیت موقت در گازرسانی به صنایع استان تهران

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است