امیر رحیمی ، معاون سابق خدمات شهری شهرداری کرمانشاه