انفجار یک خانه ۳ طبقه در محله جوانمرد قصاب

انفجار یک خانه ۳ طبقه در محله جوانمرد قصاب

تاکنون ۱۲ نفر از زیر آوار بیرون آورده شدند، اما احتمال اینکه افراد دیگر زیر آوار باشند وجود دارد.

علت انفجار هنوز مشخص نیست.

انفجار یک خانه ۳ طبقه در محله جوانمرد قصاب