ایجاد امنیت؛ از نقدهای رسانه ای تا صحبت های درگوشی

امنیت از آن دسته مفاهیم چند وجهی و پیچیده ای است که دستیابی به آن مستلزم همکاری و تعامل دستگاه های مختلف با یکدیگر و فراهم سازی شرایط مناسب در جامعه است. با این وجود متولی اصلی تامین امنیت شهری پلیس مجهز به امکانات، تجهیزات و دانش روز می باشد.
یکی از الزامات موفقیت پلیس در راه تامین امنیت داشتن اقتدار است. اقتداری که به پشتوانه ی قانون و با همراهی افکار عمومی بوجود آمده باشد. درست برخلاف این باور که اقتدار پلیس را در اعمال خشونت نسبت به مجرمین و خط و نشان کشیدن برای آنها جستجو می کند!
در خصوص عوامل تضعیف کننده اقتدار پلیس و گسترش ناامنی در جامعه نظرات گوناگونی وجود دارد که گاهی گستره ی این عوامل تا مرزهای نقد نیز کشیده می شود؛ بنحوی که هرگونه نقد عملکرد پلیس را عاملی برای تضعیف دستگاه متولی امنیت دانسته و به این بهانه مانع از بیان نکته نظرات مختلف و نقد عملکرد پلیس در محافل عمومی و رسانه ای می گردد!
سردار مهدی حاجیان فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه که از زمان روی کار آمدنش بارها با خط و نشان کشیدن برای مجرمین و قانون شکنان آنها را به تبعیت از قانون فرا خوانده اخیرا طی سخنانی در جمع اصاحب رسانه، خبرنگاران را از نقد عملکرد پلیس در رسانه ها منع نمود. حاجیان از خبرنگاران خواست برای جلوگیری از تضعیف پلیس نقدهای خود را به صورت حضوری با وی درمیان بگذارند!
فرمانده انتظامی استان با طرح چنین درخواستی نشان داد که مخالف هرگونه نقدی از سوی اصحاب رسانه می باشد. وی با بستن راه های نقد و جایگزینی صحبت درگوشی به دنبال حفظ اقتدار نیروهای تحت امر خود و بازگرداندن امنیت به استان می باشد!
به ارشد انتظامی استان یادآوری می شود همانطور که شهروندان جوامع نقد پذیر از سطح امنیت مطلوب تری برخوردارند، پلیس نقد پذیر هم پلیس مقتدر تری خواهد بود!

نوشته ایجاد امنیت؛ از نقدهای رسانه ای تا صحبت های درگوشی اولین بار در پایگاه خبری چویر نیوز. پدیدار شد.