ایران در کنار آفریقای جنوبی ایستاد و باعث آزادی شد

ایران در کنار آفریقای جنوبی ایستاد و باعث آزادی شد

آنیل سوکلال نماینده در کنفرانس و اظهار داشت: ایران یک تمدن قوی دارد و در کنار آفریقای جنوبی ایستاد و باعث آزادی ما شد. ماندلا پس از آزادی از زندان به ایران سفر کرد.

وی افزود: ما می‌خواهیم نه فقط در زمینه نفع ۵ کشور باشیم بلکه برای جهان جنوب چنین کنیم. در سال ۲۰۲۳ آفریقای جنوبی میزبان خواهد بود. سال پر چالشی است ولی پر از فرصت هم هست. بریکس به ما این فرصت را می‌دهد که به صورت جمعی به شرایط اقتصادی و تجاری و سیاسی جهان حاضر بپردازیم.

نماینده آفریقای جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای بریکس گفت: ما چالش‌های بسیار مشابهی داریم. ما یک روح همکاری نداریم. کووید دنیا را چندقطبی کرد و این فرصت را ایجاد کرد که به یک چالش یکسان بپردازیم. کووید به همه حمله کرد و فرصتی را برای همکاری ایجاد کرد. نگاه ملی به کووید و آپارتاید کووید ایجاد شد. برخی کشورها واکسن را انبار کردند. روسیه و هند و چین و آفریقای جنوبی سیستمی را ایجاد کردیم که به تأثیر کووید بپردازیم.

ایران در کنار آفریقای جنوبی ایستاد و باعث شد

وی با اشاره به جنگ اوکراین ادامه داد: این یک مشکل بین روسیه و اوکراین نیست و جنگ بین جهان غرب و روسیه است. ما در بریکس گفتیم با همه کشورها شراکت خواهیم کرد.

نماینده آفریقای جنوبی اضافه کرد: از سال ۲۰۱۹ رؤسای بریکس گفتند باید با یک معماری برابر برای دنیا ایجاد کنیم. بریکس در حال نمایندگی بسیاری از کشورهای جهان جنوب است. هند و روسیه و برزیل جز ۱۰ کشور اول اقتصاد جهان هستند. زمان تغییر کرده و بریکس در حال همکاری با جهان جنوب است.