بازیگر ایرانی از تعداد خواستگارانش دیوانه شد

بازیگر ایرانی از تعداد خواستگارانش دیوانه شد

افسانه پاکرو که در بسیاری از فیلم ها توانمندی خودش را اثبات کرده است، حرف جالبی را درباره تعداد خواستگارانش زد.

افسانه پاکرو گفته تا به امروز هرگز عاشق نشده است .

او گفت تعداد درخواست های ازدواج دیوانه کننده است.

بازیگر ایرانی از تعداد خواستگارانش دیوانه شد

“افسانه پاکرو” به دنبال مردی با این خصوصیت اخلاقی

افسانه پاکرو در یکی از مصاحبه هایش از ملاک جالب خود برای ازدواج با مرد ایرانی پرده برداشت.

افسانه پاکرو که یکی از بازیگران خوش چهره ایرانی است.

در عرصه مدلینگ نیز فعالیت می کند از ملاک خود برای ازدواج با مرد ایرانی پرده برداشت.

او گفت: ممکن است که به خواستگار خارجی جواب مثبت بدهم.

ولی اولویتم شوهر ایرانی است و بیشتر به دنبال مرد غیرتی هستم.