رسول شکری نیا  در شبکه چهارم  سیما از مافیای موسیقی در کشور  می گوید
رسول شکری نیا  در شبکه چهارم  سیما از مافیای موسیقی در کشور  می گوید

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید قانون کامل بودجه سال ۱۴۰۲

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
فرهاد تاب زر / روانسر آماده میزبانی مهمانان نوروزی