کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-شاخص کیفی هوای شهرکرمانشاه AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۰ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم می باشد./شاخص کیفی هوای شهرستان قصرشیرین AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۶ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد./شاخص کیفی […]

هوای کرمانشاه، قصرشیرین، کنگاور و گیلانغرب در وضعیت ناسالم قرار دارد

کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-شاخص کیفی هوای شهرکرمانشاه AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۰ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم می باشد./شاخص کیفی هوای شهرستان قصرشیرین AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۶ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد./شاخص کیفی هوای شهرستان کنگاور AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۲۸می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد./شاخص کیفی هوای شهرستان گیلانغرب AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۴ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد.

شاخص کیفی هوای شهرکرمانشاه AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۰ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم می باشد.

شاخص کیفی هوای شهرستان قصرشیرین AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۶ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد.

شاخص کیفی هوای شهرستان کنگاور AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۲۸می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد.

شاخص کیفی هوای شهرستان گیلانغرب AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۴ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
چهره درهم فکری بعد از شکست بزرگ (عکس)