حالت اجبار به مصرف که بدن به آن نیاز پیدا می کند باعث می شود اختیار واراده فرد معتاد بدست مواد مخدر بیفتد وفرد بیمار تابع دستورات مواد باشد که مواد تصمیم می گیرد شخص تا نصف شب بشیند، صبح دیر از خواب بیدار شود،به خانه کی برود، با کی ارتباط داشته باشد، چگونه حرف […]

حالت اجبار به مصرف که بدن به آن نیاز پیدا می کند باعث می شود اختیار واراده فرد معتاد بدست مواد مخدر بیفتد وفرد بیمار تابع دستورات مواد باشد که مواد تصمیم می گیرد شخص تا نصف شب بشیند، صبح دیر از خواب بیدار شود،به خانه کی برود، با کی ارتباط داشته باشد، چگونه حرف بزند چگونه غذا بخورد، چگونه لباس بپوشد، ونهایتا مواد مخدر باگرفتن اراده وقدرت تصمیم گیری سلامت عقل را ازوی گرفته ودرنهایت ان افکارمعتاد گونه دروی تقویت شده که منجربه یک فردی که تنها الویتش مصرف مواد مخدر است ودیگر متعهد به انجام هیچ تعهد ومسولیتی نمی باشد تبدیل می کند.

این فرد که دچار بیماری اعتیاد شده بدلیل نداشتن سلامت عقل ناشی از مصرف مواد مخدر قادر به دیدن نواقص وخسارت های که به خود ،خانواده وجامعه می زند نمی شود وشاید همیشه خود را صاحب حق بداند ودیگران را ناحق واجتماع وجامعه رابدهکار وخود راطلبکار که چرا مطابق میل وی عمل نمی کنند واین رفتارها نتیجه بسیار خسارت باری دارد که ضررش به همگان می رسد الخصوص کسانی که بیماری اعتیاد دارند مدیریت ومسولیتی که با حق وحقوق جامعه سرکار دارند به  آنهاسپرده شده وباید متعهد به اجرای آن باشند ولی وجود این دست افراد معتاد که هرروز باتکرار اشتباه ازطریق انکار وتوجیه حضورشان درمشاغل ومدیریت اداری توجیه پذیر نیست.

 حتما بخوانید

داستان افراد معتادی که بیماری اعتیاد دارند مصداق ضرب المثل کردی است که می گوید زمینی برای خود گیاه نیارد میخواهید برای دیگران گندم چناب(بهترین نوع  گندم)بیاورد ، یعنی اینکه این فرد معتاد بیماری اعتیاد دارد ونمی تواند امورات شخصی خود راهمچو یک ادم سالم به انجام برساند چه بسا این انتظار عبث وببهوده ای است که توقع داشته لاسبم انجام اموارت محوله دریک اداره را افرادی که دچار بیماری اعتیاد شده اند انجام دهند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
وقتی که خان یلدا با سیلی سرخ می‌شود/ سایه غول گرانی بر شبچله

قطعا مسئولیت مسئولین یا مدیران حراست این است  این دست افراد را از بیماری خود آگاه وبه مراکز ترک اعتیاد معرفی کنندزیرا یک فرد معتاد زندگی می کند که مصرف کند ومصرف می کند تا اینکه بتواند زندگی کند ومطمعن باشیم دیگر نباید انتظار داشت یک معتاد شاغل در ادارات یک فرد شاخص ومفید باشد این اتفاق که معتاد مسئولیت پذیر باشد وجود ندارد،معتاد دوست دا رد صبح زود از خواب بیدارشود،به موقع سرکار حاضر شودبه موقع برود وامورات مردم رابه نحوه احسن انجام دهد ولی قدرت و زور مواد مخدر ببشتراز وی است واین مواد مخدر است که برای اوتصمیم می گیرد وقطعا اعتیاد اجازه یک زندگی سالم به اونمی دهد

مسئولین عزیز بدانند تصمیمات مواد ویرانگر ونابود کننده هست آثار این تصمیمات،خودمحوری،غرور،،بدبینی کنترل،ترس،عصبانیت،ناامیدی ،دروغ گفتن،دزدی،تقلب وحرام خوری،ظلم کردن واینکه  کلمه معتاد…. و هر چه دلت میخواد جلویش بنویس پس برای اینکه فرد بیمار راپاک کنیم باید بدنیال راه وچاره بگردیم و با استفاده از تجربه معتادانی که امروزه سالها از پاکی شان گذشته وبه بهبودی نسبی رسیده اند بعنوان الگوی از افراد مورد اعتماد که اقدام عمل دارند  استفاده کنیم تا اینکه بتوانیم از روشهای موثر برای معتادانی که گرفتار بیماری اعتیاد شده اند نجات دهیم وهم به خود هم به خانواده هم به اجتماع کمک کنیم.

انشالله مدیران دست اندر کار با تبعیت از کلام امام خمینی(ره) که فرمودند نجات یک معتاد نجات یک جامعه است برنامه پاک شدن ونجات  معتادانی که چه مسئولیت دارند چه کارمند وشاغل هستند از همین امروز وسال نو  که از بیماری اعتیاد رنج می برند به مراکز ترک اعتیاد مردم نهاد معرفی تااینکه با پاک شدن وبهبودی دوباره ازنو متولد شوند وزندگی بدون مواد مخدر وبیماری اعتیاد را شروع کنند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
جمعه بدون مرگ کرونایی