پز فرماندار کرمانشاه  به مدیریت  با چشم های بسته
پز فرماندار کرمانشاه  به مدیریت  با چشم های بسته

اغراق نیست  اگر بگویم و البته  این  حرف من نیست  و خیلی  می گویند آقای رنجبر فرماندار  کرمانشاه یکی از مدیران بی حاشیه و البته  دانا و آگاه به کارش است ، صبر و متانت و در عین حال کاردانی و مدیریت در بر خورد  با چالش های  شهر کرمانشاه از خصیصه های این مدیر […]

اغراق نیست  اگر بگویم و البته  این  حرف من نیست  و خیلی  می گویند

آقای رنجبر فرماندار  کرمانشاه یکی از مدیران بی حاشیه و البته  دانا و آگاه به کارش است ، صبر و متانت و در عین حال کاردانی و مدیریت در بر خورد  با چالش های  شهر کرمانشاه از خصیصه های این مدیر کرمانشاهی است .

– روزی در ملاقات های مردمی این  مدیر شاهد بودم  چگونه سنگ صبور مردمی بود  که به امید  حل مشکل خود در دفترش حضور داشتند و انگاری  با برادر  خود  درد دل می کردند و  او محترمانه  گوش می داد ، حتی اگر نمی توانست  بابا میل آنها  کارشان را  انجام  دهد ، راضی از دفترش   خارج می شدند

– روز ی دیگر در حل مشکل شورای شهر ،  تمام سعی اش بر این بود  همه توان  خود را بکار گیرد  تا اختلافات در شورا  به  حداقل برسد و شهر کمتر آسب ببنید 

– و روز هایی که با مدیریتش بعضی از تجمعات اعتراضی  را مدیریت و ختم به  خیر می کرد  ، رنجبر  از خودش برای آرامش شهر مایه می گذاشت

-و … آقای رنجبر  به معنای واقعی رنجکش مردم  کرمانشاه است 

– و این  عکس و مکث از باب یک مزاح  رسانه ای با این مرد زحمت کش تهیه شده  تا ضمن  مزاح  با وی  ،  از سوی  خودم و برو  بچه های فر نیوز   خسته نباشیدی را به وی تقدیم کرده باشیم

و همچنین  به  اهالی شهر یاد آور شویم  که  فرماندار آنها از  همه  توانش  برای  شهر کرمانشاه از  خودش مایه می گذارد

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بیش از ۳ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کرمانشاه صورت گرفتهاست