وضعیت شرکت پســت و ادامه فعالیت آن به یکی از چالش هــای مهــم دولت هــا تبدیل شده اســت.
وضعیت شرکت پســت و ادامه فعالیت آن به یکی از چالش هــای مهــم دولت هــا تبدیل شده اســت.

 به گزارش فر نیوز  عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «اگر تعرفه پستی افزایش نیابد همین الان شــرکت پست میلیارد ۲۰۰ تا ۱۵۰ زیان ده است و ماهی دارد ضرر می دهد و اگر با این روند جلو برود ورشکسته می شــود و پستی باقی نخواهد ماند که خدمت رسانی کند.» اما […]

 به گزارش فر نیوز  عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «اگر تعرفه پستی افزایش نیابد همین الان شــرکت پست میلیارد ۲۰۰ تا ۱۵۰ زیان ده است و ماهی دارد ضرر می دهد و اگر با این روند جلو برود ورشکسته می شــود و پستی باقی نخواهد ماند که خدمت رسانی کند.» اما در ســال های گذشــته وضعیت شرکت پســت و ادامه فعالیت آن به یکی از چالش هــای مهــم دولت هــا تبدیل شده اســت.

با این حال در دولت حسن روحانــی، مدیرعامل ســابق شــرکت پســت خبــر داده بود که این شــرکت از ورشکستگی نجات پیدا کرده است. برهمیــن اســاس حســین مهری، مدیرعامــل شــرکت پســت از دولــت یازدهم بــه عنوان ناجی این شــرکت از ورشکستگی حتمی یاد کرده و گفته بود: دولت تدبیر ۹۲«بدون شــک اگر در سال و امید روی کار نمی آمد شــرکت پســت ورشکسته می شد.» او همچنین گفته بود: «شرکت پست تــا قبل از روی کار آمــدن دولت یازدهم با فروش املاک اداره می شــد. شــرکت پست نه تنها ملزومات اولیه را برای انجام ماموریت نداشت، بلکه به لحاظ حقوقی در شرایط ماندن یا منحل شدن بلاتکلیف مانده بود.» با این حــال، در دولت ســیزدهم به نظر می رســد که رویه شــفافی در مورد مصائب شــرکت پست وجود ندارد. زیرا بــا وجود اینکه وزیر ارتباطــات دیروز از ضررده بــودن و احتمال ورشکســتگی این شــرکت خبــر داده اما اردیبهشــت امســال زارع پور از اهتمــام دولت برای حل مشــکلات کهنه شرکت پست خبر داده اســت. وزیر ارتباطات اردیبهشت امســال درباره دیدار با موزعین شرکت ملی پســت گفته بود: «حضور شخص معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم گویای اهمیت شرکت ملی پست در مسیر هوشمندسازی و تحول و اهتمام دولت به حل مشــکلات کهنه این شرکت است. سرمایه اصلی ۲ مطمئنم با بهره گیری از  شرکت ملی پست یعنی نام اعتماد آفرین آن و نیروی انســانی تلاشگر و با انگیزه خود، بــا ادامه رونــد برنامه های تحولی در این شــرکت بــه ویژه تکمیــل پروژه هوشمندســازی، به زودی شاهد ارتقای جایگاه راهبردی این شــرکت در کشور خواهیم بود.»

حالا اما به نظر می رســد زارع پور با واقعیت های پنهان شده آشنا شده و دیگر مثل دو ماه پیش امیدی به تغییر ندارد و با شعارهای از جنس تغییر به دنبال امیدوار کردن کارکنان این شرکت نیست. البتــه ممکن اســت ایــن اظهارات زارع پور درباره ورشکســتگی شــرکت پســت روی دیگری هم داشته باشد و او به دنبال گران کردن خدمات این شــرکت باشــد زیرا وزیــر ارتباطــات و فناوری اطلاعات درباره شــرایط نجات شرکت پست گفته اســت: «تعرفه های پست از تا امســال افزایش پیدا نکرده ۹۸ســال بود و شما به من بگویید در کشور ما چه افزایش پیدا نکرده و ۹۸چیزی از ســال چند درصد افزایش داشــتند؟

طبق آمار سال بیش از ۳بانک مرکزی تورم در این درصد بوده و پســت هم یک شرکت ۱۲۰ درآمد- هزینه ای است و تمام هزینه های آن اعم از حقوق پرســنل، زیرساخت ها و کامیون هایش از محل درآمدی اســت که از مردم دریافت می کند و دولت هیچ کمکی نمی کنــد.» زارع پور افزود: «اگر این اتفاق نیفتد همین الان شرکت پست میلیارد ۲۰۰ تا ۱۵۰ زیان ده است و ماهی دارد ضرر می دهد و اگر با این روند جلو  برود ورشکسته می شــود و پستی باقی نخواهد ماند که بخواهد خدمت رســانی کند.»

وزیــر ارتباطــات ادامــه داد: «اگــر بخواهیم طبق تــورم افزایش بدهیم باید درصد افزایش پیدا می کرد، اما الان ۱۲۰ درصدی اتفاق افتاده ۴۰حداکثر افزایش و بــه نظرم اتفاق ویژه ای برای کســب و کار ها نیفتاده اســت و من اعلام کردم که هر کس حاضر اســت جنس هایش را به بفروشــد ما هم با تعرفه ۹۸قیمت سال حساب می کنیم.» ۹۸سال اما با توجه به اینکه گفته می شــود که خدمات پســتی در دوران کرونا افزایش دوبرابری داشــته و برهمین اســاس هم مدیرکل پســت استان اصفهان گفته بود: «از شــیوع کرونا تاکنون، ارائه خدمات پســتی در زمینــه مرســولات خرید و فــروش اینترنتی در این اســتان دو برابر افزایش یافته اســت.

همچنیــن در این مــدت خدمات پســتی شــامل ثبت نام غیرحضــوری دانش آمــوزان در مقاطع اول، ثبت نام کارگران فصلی در ســامانه فنی و حرفــه ای و خدمــات مالیاتی و فعالیت باجه هــای عصرگاهی بیشــتر شــده اســت.» البته ماجرا به همین جا ختم نمی شــود و مردم در دوران کرونا به خریدهای اینترنتی علاقه مند شده اند و به نظر می رسد که این رویه پس از دوران کرونا هم ادامه داشــته باشــد. بنابراین شاید عیسی زارع پور با گفتن از زیان های شــرکت پســت بیشــتر به دنبال توجیه افزایش تعرفه در این شرکت است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
گروه‌های جهادی 313 نهال مثمر در مسیر کوهنوردی ارتفاعاتطاقبستان کاشتند