قابل توجه آقای استاندار  و مدیران  استان !!  خیلی مهم
قابل توجه آقای استاندار  و مدیران  استان !!  خیلی مهم

آقای استاندار  و آقایان  مدیر ، کار  به اینجا  نکشد  که  رئیس  جمهور و تهران  دست  بکار  برکناری شوند پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید برای حل مشکل تنش آبی شهرستان روانسر برنامه ریزی هایی انجام شده است

آقای استاندار  و آقایان  مدیر ، کار  به اینجا  نکشد  که  رئیس  جمهور و تهران  دست  بکار  برکناری شوند

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
دولت اختیارات استانداران در استان‌ها را افزایش دهد/ مصوبات سفر ریاست جمهوری اجرایی شود