عادل  سلیمانی / شهردار منطقه  یک  شهرداری کرمانشاه
عادل  سلیمانی / شهردار منطقه  یک  شهرداری کرمانشاه

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید شعیب نظری / عکسی متفاوت ، پیروزی !!

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
شعیب نظری / عکسی متفاوت ، پیروزی !!