مرتضی قربانی ، شهید دایی پور ، مرحوم  آغاسی ،  سعید قاسمی و  سهراب آرمین
مرتضی قربانی ، شهید دایی پور ، مرحوم  آغاسی ،  سعید قاسمی و  سهراب آرمین

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید کامران زنگیشه ، از مدیران شهرداری تهران

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
قرارگاه بی قرار مستندی بی بدیل در مورد تصویر سازان بی تصویر !!