کامران  زنگیشه ، از مدیران شهرداری  تهران
کامران  زنگیشه ، از مدیران شهرداری  تهران

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید مرتضی قربانی ، شهید دایی پور ، مرحوم آغاسی ، سعید قاسمی و سهراب آرمین

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مرتضی قربانی ، شهید دایی پور ، مرحوم آغاسی ، سعید قاسمی و سهراب آرمین