مورچه باش!!
مورچه باش!!

مورچه باش! وقتی انگشتت را در مسیر مورچه ای میگذاری منتظر نمی شود تا انگشتت را برداری، بلکه مسیرﺵ را عوﺽ می کند… هیچ وقت کنار دری که بسته شده نَایست .. درها بسیارند … چه بسا خداوند تو را از چیزی محروم کند تا بهتر از آن را روزی ات گرداند   پیشنهاد می […]

مورچه باش! وقتی انگشتت را در مسیر مورچه ای میگذاری منتظر نمی شود تا انگشتت را برداری، بلکه مسیرﺵ را عوﺽ می کند… هیچ وقت کنار دری که بسته شده نَایست .. درها بسیارند … چه بسا خداوند تو را از چیزی محروم کند تا بهتر از آن را روزی ات گرداند

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
به ندرت مربیان یونایتد و لیورپول با هم موافقند!