فاضلی زاد افزود: با شمارش آراء وحید نیشابوری، فریدون معتمدیان، ناهید سویه، روح الله مرادی، محمدامین حسینی، بهرام علی باقری و هادی نوروزی تپه شعبانی به عنوان هفت عضو اصلی هیات مدیره خانه مطبوعات کرمانشاه انتخاب شدند. وی خاطرنشان کرد: شهریار دبیری و محمدحسین ماهوتیان نیز به عنوان دو بازرس اصلی خانه مطبوعات استان انتخاب […]

فاضلی زاد افزود: با شمارش آراء وحید نیشابوری، فریدون معتمدیان، ناهید سویه، روح الله مرادی، محمدامین حسینی، بهرام علی باقری و هادی نوروزی تپه شعبانی به عنوان هفت عضو اصلی هیات مدیره خانه مطبوعات کرمانشاه انتخاب شدند.

وی خاطرنشان کرد: شهریار دبیری و محمدحسین ماهوتیان نیز به عنوان دو بازرس اصلی خانه مطبوعات استان انتخاب شدند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
آمادگی پلیس کرمانشاه برای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله باکرونا در ایام نوروز