محسن یاری : قصه تکراری اختلاف شورا و شهرداری همچنان …
محسن یاری : قصه تکراری اختلاف شورا و شهرداری همچنان …

شهر بی بزرگقصه تکراری اختلاف شورا و شهرداری همچنان در کرمانشاه پرغصه است و انگار قرار نیست صندلی متزلزل مدیریت شهری در این کلانشهر روی ثبات به خود ببیند حتی اگر سردار مقتدری چون طلوعی بر مسند شهرداری باشد.نکته تاسف بار این قصه نبود بزرگی برای بزرگی کردن و وساطت مابین شورا و شهرداری است […]

شهر بی بزرگ
قصه تکراری اختلاف شورا و شهرداری همچنان در کرمانشاه پرغصه است و انگار قرار نیست صندلی متزلزل مدیریت شهری در این کلانشهر روی ثبات به خود ببیند حتی اگر سردار مقتدری چون طلوعی بر مسند شهرداری باشد.
نکته تاسف بار این قصه نبود بزرگی برای بزرگی کردن و وساطت مابین شورا و شهرداری است چرا که به طور حتم این جریان با رفتن دکتر طلوعی نیز همچنان تداوم خواهد داشت.
اینکه از مدیریت کلان استان تا روحانیت و اساتید دانشگاه و سیاسیون و … هیچکدام نتوانسته اند برای چنین مسائلی چاره اندیشی کنند نشان می دهد شهر کرمانشاه با بحران بزرگ و ریش سفید مواجه شده است.
نه دکتر طلوعی مدیر و انسان تازه به دوران رسیده ای است که بخواهد برای میز و صندلی تن به هر کاری دهد و نه طیف مخالف وی در شورا نمایندگان بی تجربه و بی پشتوانه ای هستند که سر هر مسئله ای دنبال برکناری شهردار بروند، اما تاسف آور این است که نه استاندار و نه دیگر افراد ذی‌نفوذ هیچ یک جهت رفع اختلافات مابین شورای شهر و شهردار گامی برنداشتند چرا که تداوم این روند فقط به ضرر شهر و مردم و پرسنل شهرداری است.
پس انتظار این است که آنان که ادعا دارند جلو آمده و بزرگی کنند …

محسن یاری ،؛؛ مدیر مسئول نشریه توسعه کرمانشاه

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
وام بدون ضامن !!