در ۲۴ ساعت گذشته؛ رییس کمیته‌ی اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با ثبت یک مورد فوت آمار جانباختگان کرونا در استان به ۱۴۶۱ نفر رسید. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید صعود به آناپورنا / رضا شهلایی

در ۲۴ ساعت گذشته؛

رییس کمیته‌ی اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با ثبت یک مورد فوت آمار جانباختگان کرونا در استان به ۱۴۶۱ نفر رسید.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
وبینار علمی شرکت کنید و کارت شهریاری فرهنگ دریافتکنید