سرویس ترکیه –پیشنهاد اردوغان برای اصلاح قانون اساسی ترکیه هم مورد تفسیرهای بدبینانه قرار گرفته است و هم تفسیرهای خوش بینانه. اما به نظر می رسد اهداف اردوغان و اپوزیسیون از اصلاح قانون اساسی با یکدیگر در تعارض هستند. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید مرکز علمی کاربردی انتظامی کرمانشاه دانشجو می‌پذیرد

سرویس ترکیه –پیشنهاد اردوغان برای اصلاح قانون اساسی ترکیه هم مورد تفسیرهای بدبینانه قرار گرفته است و هم تفسیرهای خوش بینانه. اما به نظر می رسد اهداف اردوغان و اپوزیسیون از اصلاح قانون اساسی با یکدیگر در تعارض هستند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
ثبت نام ۶۶۰داوطلب انتخابات شورا‌های شهر در استانکرمانشاه