پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید زیر سوال بردن تلاش ها توسط هر کسی، جفا به نظام و بی توجهی به نقش کلیدی مردم بعنوان سازندگان اصلی این حماسه است

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
زیر سوال بردن تلاش ها توسط هر کسی، جفا به نظام و بی توجهی به نقش کلیدی مردم بعنوان سازندگان اصلی این حماسه است