یادداشت اینستاگرامی عبدالناصر همتی، رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها تا پایان شهریور سال۱۴۰۰ در ادامه آمده است.   پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید بررسی اهمیت آهن و کلسیم برای بانوان

 یادداشت اینستاگرامی عبدالناصر همتی، رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها تا پایان شهریور سال۱۴۰۰ در ادامه آمده است.

همتی

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بررسی اهمیت آهن و کلسیم برای بانوان