فر نیوز   درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، بعنوان رییس شورای هماهنگی و انسجام بخشی مدیران وزارت نیرو در صنعت آب و برق استان کرمانشاه منصوب گردید . به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، طی حکمی از سوی وزیر محترم نیرو دکتر اردکانیان ، درویشی مدیر عامل شرکت آب […]

فر نیوز   درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، بعنوان رییس شورای هماهنگی و انسجام بخشی مدیران وزارت نیرو در صنعت آب و برق استان کرمانشاه منصوب گردید . به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، طی حکمی از سوی وزیر محترم نیرو دکتر اردکانیان ، درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به مدت یکسال به عنوان رییس شورای هماهنگی و انسجام بخشی مدیران وزارت نیرو در صنعت آب و برق استان کرمانشاه منصوب گردید.
 

در بخشی از این حکم آمده است : در راستای دستورالعمل ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی  انتظار می رود با همکاری سایر اعضای شورا، انجام وظایف ذیل مورد توجه قرار گیرد.

  • هماهنگی وهمکاری سازنده با مسئولین ونمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی
  • تشکیل کارگروه برق وانرژی وآب وآبفا دراستان
  •  برنامه ریزی وهماهنگی درسفرهای هیات محترم دولت ومقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی به استان وجلب همکاری تمام شرکتهای ذیربط وزارت نیرو …
پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بخشی پور ، نماینده مجلس / نگاه مجلس در ساختار بودجه انضباط بخشی به بودجه ۱۴۰۱ بود