کاوه مرد افکن ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه | پایگاه خبری فرنیوز