برگزاری۵۶ هزار نفر ساعت دوره های آموزشی در چادرملو

آمـوزش و افـزایش مهـارت کـارکنان به عنوان یکی از شاخص های افزایش تولید و بهره وری از اولویتهای استراتژیک شرکت معدنی و صنعتی چادرملو محسوب می شود، از این رو همه ساله برگزاری دوره های آموزشی در واحدهای ستادی و پیمانکاری های چادرملو از محورهای مهم برنامه ریزی این شرکت در نظر گرفته می شود.

در سال ۱۴۰۱ این شرکت موفق شد با برگزاری ۳۱۱ دوره فنی و تخصصی در واحدهای ستادی و پیمانکاری های فعال در مجتمع های معدنی و صنعتی به رکورد ۵۶ هزار ۱۶۹ نفر ساعت آموزش، برای ۴ هزارو ۱۸۳ نفر دست یابد.

همچنین تعداد ۴۷ نفر از کارآموزان دانشگاهی به مدت ۱۱,۲۶۸ نفرساعت در مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو در رشته های معدن، مهندسی مکانیک ، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی صنایع دوره های مربوطه را طی نمودند.

نوشته برگزاری۵۶ هزار نفر ساعت دوره های آموزشی در چادرملو اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.