برگزاری طرح شهریاران با هدف نقش‌آفرینی و هم‌افزایی مسئولان

برگزاری طرح شهریاران با هدف نقش‌آفرینی و هم‌افزایی مسئولان

یاوری دستیار مردمی‌سازی استاندار کرمانشاه:

طرح شهریاران با هدف نقش‌آفرینی و هم‌افزایی مسئولان، حلقه‌های‌میانی، گروه‌های‌مردمی و آحادمردم در راستای حل‌مسائل برگزار شد.

شهریاران در واقع اقدامی است که سه ضلع مدیران، حلقه‌های‌میانی و آحادمردم را در کنار خود برای حل یک یا چند مسئله دارا است.

۵۴۰ ایده و اقدام در مرحله اول داوری حائز رتبه شده و به مرحله داوری نهایی راه یافته