بنیاد ماهیت اسرائیل بر برتری‌انگاری تمدن غربی استوار شده است

بنیاد ماهیت اسرائیل بر برتری‌انگاری تمدن غربی استوار شده است

🔸بخش مهمی از توجیه نظری استعمار و استثمار غربی بر اساس همین برتر انگاری قومی تمدن غربی است که در آثار برخی از مهم ترین چهره‌های لیبرالیسم غربی مثل جان لاک بازتاب یافته است.

🔸در بنیاد ذهنی تمدن غرب، فلسطینی‌ها، همانند بومیان آمریکا، نمی توانند  حقوق برابر با آن ها داشته باشند.جنایات اسرائیل تحقق عملی همین اعتقاد است که نه تنها مقابله‌ای با آن صورت نمی‌گیرد بلکه امریکا برای حمایت از آن بودجه هم تصویب می کند. حق کاپیتولاسیون هم بر همبن مبناست.

🔸خونبارترین جنگ‌های قرن اخیر از جنگ‌های جهانی اول و دوم تا جنگ‌های چند دهه اخیر آمریکا و جنگ‌های رژیم صهیونیستی حاصل فزون خواهی و استکبار تمدن غرب است.

 

اسرائیل همان کاری را می‌کند که اروپائیان با آفریقا و بومیان آمریکا کردند: قتل و غصب و تجاوز و استثمار

🔸استثناگرایی آمریکایی  تازه‌ترین نسخۀ برترپنداری غربی است که با قیافۀ نیروی ارمغان‌آور آزادی، هیچ هویت و سرزمین مستقلی را برای هر که به او سر ننهد، تاب نمی‌آورد.

🔸ذات استثناپندار آمریکایی هیچ سلطه‌ای را جز با چیره کردن یک متفرعن نمی‌پذیرد؛ نسخه او در چند دهه گذشته برای منطقه غرب آسیا، به‌ویژه در حمایت از رژیم جنایتکار صهیونیستی این را نشان می‌دهد.

🔸استثناگرایی آمریکایی به خود اجازه می‌دهد هر بلایی سر دیگران بیاورد به این بهانه که آنها در وضع طبیعی بوده و توسعه‌نیافته‌اند و تمدن ندارند و شایستۀ هیچ حقوق بشری نیستند. بلکه اوست که باید برای آنان تمدن به ارمغان ببرد، و آنها وقتی حساب میشوند که کامل تسلیم او باشند.