تا پایان بهمن ماه، برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی در بخش دارو نیازی به کاغذبازی نیست

تا پایان بهمن ماه، برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی در بخش دارو نیازی به کاغذبازی نیست

قائم مقام بیمه مرکزی:
تا پایان بهمن ماه، برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی در بخش دارو نیازی به کاغذبازی نیست

طبق قانون بودجه پارسال و امسال، باید کاغذبازی از بیمه های تکمیلی حذف میشد موضوعی که در زمینه دارو در حال انجام است اما در بخش بستری و سرپایی چشم اندازی تا پایان سال دیده نمیشود.

پیشنهاد فر نیوز
عسگری: مدارس استثنایی حلقه مفقوده تقویت ورزش پارالمپیک نباشند