تعرفه گذاری پلگانی گاز می تواند جلوی مصارف غیربهینه را بگیرد

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است