تنبیه رژیم صهیونیستی بدست سپاه قهرمان ازنگاه شاعران

بزن ایران خمپاره ، و موشک با کمانت بشکن دهن بیچاره به تو کرده خیانت یغما بی حد شماره ، سارق ریشه نداره کوفیان در شکاره ، غزه تا کودکانت هتک و حرمت قرآن ، را زیر پا گذاشتن بنگر شیران وطن ، با خون شدند زمانت کنسولگرت عاشوراست، چو لاله ها پر کشید […]

بزن ایران خمپاره ، و موشک با کمانت
بشکن دهن بیچاره به تو کرده خیانت

یغما بی حد شماره ، سارق ریشه نداره
کوفیان در شکاره ، غزه تا کودکانت

هتک و حرمت قرآن ، را زیر پا گذاشتن
بنگر شیران وطن ، با خون شدند زمانت

کنسولگرت عاشوراست، چو لاله ها پر کشید
شهد شهادت چشید ، پیش خدا امانت

که ین مس و می خانه را ، با یار چه سر خوش بودند
حریم حق شکستند، صهیونان با اهانت

لشکر حیدر رسید ، با نور خویش صبح دمید
هر کوی باغ بی نفس ، انفاسشان شفاعت؟

پایان شد شب سیا ، در مسیره کربلا
هر ظالمی روسیا، در این جرم و شراکت

شعراز:احترام_یاربیگی

هوای شهر غرق انتقام است
همیشه راه ما راه امام است
بداند خائن صهیون که دیگر
ندارد چاره ای کارش تمام است

محنا امیری

ایران قهرمان

ایران مــن ای سرزمیـــن قهرمانــــان
ای زادگــــاه مـــردمــــان باایمــــــان

ای بیشـــه زارشیـــــران و دلیـــــران
زادگــــاه پـرچمـــــداران دوجهـــــان

ای زادگــاه تـــرک هــای قهــــرمـــان
مردانی همچوستــارخان وباقــرخان

ســرسبــز دامـــن. سرزمیــن گیـــلان
زادگاه مردی چون میرزاکوچک خان

خـاک قهرمــــان پــــرورکردستــــان
مرزداران غیــــورعاشقـــان ایــــران

ای زادگـــــاه حسیـــــن فهمیــــــده
دنیاسربازوجانبازی چون تو ندیــده

گر.بـه هرســـوز خـــاک تو بنگریــــم
بایــدازقهـــرمـــانی هــا دم زنیـــــم

هـــرذره ز خــــاک ایـــن سرزمیــــن
باخــــون دلیــران گشتـــه عجیــــن

خـــاک تــوقهرمــــان پـــروراســــت
ذره ای ازآن جهـان را زینت اســــت

بشنویــد دشمنـــان ایـــران زمیــــن
پیـ.ش چشـــم ماهستیـــدکمتریــــن

امتحــــان کردیــــد بارهـــاو بارهـــا
دیدیداینجانیســت جولانگــــاه شما

هرکه بازور ز مــرزش کـــرد عبــــور
می گیریم جـان اوراطبــق دستـــور

گـردشمـــن براین خـــاک طمع کنـــد
دنیــــاراموشــــک بـــاران می کنــــد

امــــروز بـــاردیگــــــر دنیــــادیـــــد
وز غرش موشک ها به خــود لرزیـــد

مــی زنــــدموشــــک های نقطـــه زن
هــرنقطــــه ای که ما گوئیــــم بـــزن

مـــاطرفــــدار صلحیــــم درجهـــــان
ورنـــه نـــام دنیــــا میشـــد ایــــران

مجیدبختیاری مجد

ایران فاتح

نام ایـــــــــــــران برفراز قله هاســـت
مردمش یـــــــادآور خورشید خداست
نورافشانی می کـنند بر جــــــهــــــــان
هر شعاعش اینچنین است در جـــهان
همسایه های غرب خوب بنگــــرنــــــد
تاریخ شـــــرق را ورق زنــــــــنـــــــــد
ما هم اکنون هر ســــلاحی داریـــــــم
زیر زمین کشــوری دیگر داریــــــــــــم
پادگانهایی که می بینید شـــــــــمـــــا
ظاهر قدرت نمایی بر شماســــــــــــت
هر دو گر روزی کنار هم بایـــــســــتند
دنیا خود گوید اهل جنگ نیســــتــــند
چند ستون این طرف آن طرف‌میبرند
با این کارها زحمت خودبیشتر میکنند
گر هوس جنگ دارید حـــاضریــــــــــم
چون میلیون ها موشک نقطه‌زن‌داریم
ما جواب آن ســــــگ هارا می دهـــــیم
موشک‌به‌سوی اسـراییل می فرستـیـم
کشورهای کوچک ریز و درشت منــطقه
قبل از جنگ بدانید ایران اهل منطـــقه
گر ز مرز منطق کــــــــردیـد عـــــبــــور
می جنگیم مردمی هستیم اهل غـــرور
جای ایستادن نخواهیم گذاشـــــــــــت
موشک آید هر کس هر جا پا گذاشــــت
دستان شیطان بزرگ کــوتاه کنیـــــــــم
هر جا پرچمی بینیم موشک باران کنیم
اسرائیل را زیر پا له می کـــــــنـــــــــیم
کاری‌که‌باصدام‌وسی‌کشورکردیم‌میکنیم
باز هشدار می دهیـــم به همسایــــــگان
گوش ندید به نیرنگ آمریـکائـــــیــــــان
او گر قدرت داشــت می آمد روبــــــــرو
نه کنار ایستاده باشد چون سگان ترسـو
ما گفتیم گر دوست‌داریدمردم‌وکشورتان
دور کنید خود را ز مرزهـــای ایـــــــــران
ما طمع به خاک هیچ‌کشوری نـــــــداریم
گرطمع‌کنندسخت‌ ترین جواب‌ می دهیم
.
استادمجیدبختیاری
مجد

وعده_صادق

🍃در نطق عاشق بی‌گمان منطق تماشایی‌ست
جمع میان قهقهه ـ هق‌هق تماشایی‌ست

🍃وقتی که از سیّد علی با شوق می‌گوید
لُک لُک لُ لُک لُک لُکنت عاشق تماشایی‌ست

🍃با غیرت فرزند ایران غم نمی‌ماند
با این شرایط وعدهٔ صادق تماشایی‌ست

🍃وقتی که لب تر کرد رهبر، دشمنان دیدند
در ما رمیتَ اذ رمیٰ خالق تماشایی‌ست

🍃بر قلّه‌ها خورشید ایران نور افشان است
آری از این خورشید ما مشرق تماشایی‌ست

شاعر : علی زادملایری از کانون بسیج هنرمندان کنگاور

  • منبع خبر : مژده خبر