توییت جالب محمد رشیدی ، رشیدی نماینده کرمانشاه برسوپر انقلابی ها

۹