جشن انقلاب و مبعث به همت مهندس پیر نداخ ، خبرگزاری رسا کرمانشاه