حرف و مرف / محمد رشیدی و اعتراض به جلسات بی حاصل !!